ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาในเครือข่ายสุราไทย

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

  • การศึกษาเทคนิคโมเลกุลสำหรับการระบุสายพันธุ์ของยีสต์จากอาหารหมักและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย
    ลิ้งสำหรับ download เล่มเต็ม
    เสาวลักษณ์ ด่านสกุล
    วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ผลงานจากวิทยานิพนธ์นี้ ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ KU Journal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s